Felnőttképzés

Felnőttképzés
A Kontakt Alapítvány regisztrált, E-000413/2014 számon nyilvántartott felnőttképző intézmény. Engedélyeztetett felnőttképzési programjaink a D képzési körbe tartoznak. Ide tartozik minden olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza és hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.
Minden képzésünk személyre szabott és gyakorlatorientált képzés.

1. Álláskeresőknek szóló képzéseink:

Álláskeresési technikák
30 órás – E-000413/2014/D007
18 órás – E-000413/2014/D012
15 órás – E-000413/2014/D008
12 órás – E-000413/2014/D018
Álláskeresési technikák oktatása (18 órás – E-000413/2014/D011)
A képzés célja az álláskeresés folyamatához kapcsolódóan a tájékozottság kialakítása, amely révén a résztvevő kialakíthatja egyéni álláskeresési stratégiáját. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, melyek alapján az álláskereső felismeri a munkaerő-piaci igényeket, valamint a munkáltatókra jellemző speciális követelményeket ez által növelve elhelyezkedési lehetőségét a munkavilágában.
A 2014 és 2015. év legsikeresebb álláskereséshez kapcsolódó képzései:
 2015-ben több csoport is részt vett Álláskeresési technikák 30 órás engedélyeztetett tréningünkön és szerzett Tanúsítványt a képzés elvégzéséről. Az Álláskeresési technikák képzésünket megváltozott munkaképességű álláskereső ügyfelek részére, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal együttműködésével, a TÁMOP 1.1.1 Európai Unió által támogatott program keretében valósítottuk meg. A tréningek eredményesen zárultak, a résztvevőkben tudatosításra kerültek helyzetük általános jellemzői, megkerestük azokat az egyedi megoldásokat, a továbblépés lehetséges módjait és irányait, amelyek ismeretében e szorításból ki lehet törni és elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Az ügyfelek elsajátították a munkahely megszerzéséhez és megtartásához szükséges ismeretek alapelemeit. A tréning támogató jellege, elősegítette az álláskereső  személyt abban,  hogy önmaga számára a legjobb lehetőséget kiválassza és sikeresen integrálódjon a munkaerőpiacra.
A három napos képzéseken átbeszélésre kerültek az álláskeresés dokumentumai, úgy, mint önéletrajz, motivációs levél, bérigény. Feldolgoztuk a telefonos megkeresés, kopogtató álláskeresés módszereit, valamint a személyes interjú lépéseit, kérdéseit gyakorlatorientált megközelítésből. Az álláskeresési módszerek elsajátítása mellett nagy hangsúlyt kapott a készségek szerepe, fejlesztése, olyan feladatok mentén, mely folyamatos tevékenységet és bevonódást igényelt a csoporttagok részéről. Elsősorban kommunikációs és problémamegoldó feladatokat gyakoroltak az ügyfelek. Az ügyfelek főként a közös élményeket, az otthonról történő kimozdulást, a meghallgatást, a mélyebb önismeretet, ismét aktív időtöltést és tanulást emelték ki.
Résztvevőink személyes visszajelzései:
– „Az oktatók felkészültek, a program sokszínű.”
– „A program legfőbb erőssége a sok feladat és a trénerek pozitív kisugárzása.”
– „Tényleg tanultunk tőletek, ha valami nem a terveitek szerint sikerült, beismertétek, levontátok a tanulságot előttünk.”
– „Sokat segített ez a három nap, ahhoz, hogy sikeresen el tudjak helyezkedni.”

2. Személyiségfejlesztéshez, készségfejlesztéshez kapcsolódó képzéseink:

Kulcsképességek felismerésének fejlesztése – 30 órás (E-000413/2014/D002), 25 órás (E-000413/2014/D009)
Célja olyan, szakmához nem kapcsolódó képességek (kommunikáció, problémamegoldó, együttműködő, önállóság) felismerésének elősegítése és fejlesztésére vonatkozó ismeretek elsajátítása, amelyek révén az egyén a munka világába sikeresebben léphet be, illetve képessé válhat munkáját megtartani.

A 2014. és 2015. év személyiségfejlesztéshez kapcsolódó képzései:
2014-ben 18 fő, 2015-ben 22 fő vett részt Kulcsképességek felismerésének fejlesztése 30 órás engedélyeztetett képzésünkön és szerzett Tanúsítványt a képzés elvégzéséről. A képzések a következő helyszíneken valósultak meg: Budapest, Monor, Pásztó, Szeged. A Kulcsképességek felismerésének fejlesztése tréningeken azoknak a képességeknek a feltárása és számbavétele történt, melyeket az egyén önmaga megismerésében támogatja, valamint olyan szakmához nem kapcsolódó képességek felismerésének elősegítése és fejlesztésére vonatkozó ismeretek elsajátítása, amelyek révén az egyén a munka világába sikeresebben léphet be. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül sajátították el a hatékony és sikeres kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés, együttműködési készség elemeit. A tréning gyakorlatorientált és a csoportos foglalkozás keretében valósul meg.
 Résztvevőink személyes visszajelzései:
„Érdekes feladatok, melyek illeszkedtek a témakörökhöz. A feladatokon keresztül jobban megismerhettük képességeinket.”
„Pörgős, nem unalmas, mindenkit megmozgat, erősíti a csoportmunkát és mindenképpen jó hangulatot teremt.”
„Bővültek és elmélyültek a kapcsolataim a csoporttársaimmal.”
„A csoportfoglalkozás kreatív volt, sokban hozzájárult az önismerethez.”
„A foglalkozás alatt jobban összekovácsolódott a csoport.”

 • Kommunikáció tréning – 16 órás (E-000413/2014/D017)

Célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a munkahelyi feladatokból és szervezeti pozíciókból adódóan szükséges, hatékony és eredményes asszertív kommunikációhoz szükséges ismeretekkel, konfliktuskezelési technikákkal.

 • Személyes motivációk fejlesztése (Motivációs tréning) – 100 órás (E-000413/2014/D005)

A program célja, a személyes motivációs struktúra fejlesztése, különös tekintettel a munka világára. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, amely segíti az önismeret fejlesztését és hozzájárul az egyéni és közösségi indíték és attitűd rendszer összehangolásához.

 • Kommunikáció és konfliktuskezelés, resztoratív technikák – 30 órás (E-000413/2014/D020)

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a tudatos kommunikáció alapjait, konfliktuskezelési és resztoratív technikákat. A képzés célcsoportjának tekinthetők mindazok – nemre, korra való tekintet nélkül – akik fejleszteni és bővíteni szeretnék a hatékony és eredményes asszertív kommunikációhoz szükséges ismereteiket valamint resztoratív konfliktuskezelési technikáikat.

 • Motivációs interjútechnika – 40 órás (E-000413/2014/D019)

A képzés célja, hogy a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismeretekhez jussanak, amelynek segítségével képesek a nem kívánt viselkedés minták felismertetésére és képesek kialakítani a viselkedés változásához szükséges fejlődési lehetőségeket. Megismerkednek a motivációs kérdezés és a kommunikáció elméleti alapjaival valamint pszichológiai jellemzőivel és a viselkedéstipológia fogalmával. Ehhez kapcsolódóan hatékony beszélgetésvezetési és kérdezési technikákat sajátítanak el. A képzés célcsoportjának tekinthetők mindazok – nemre, korra való tekintet nélkül – akik fejleszteni és bővíteni szeretnék az kérdezéstechnikai képességeiket, ismereteiket.

 • Élménypedagógia módszerek – 30 órás (E-000413/2014/D021)

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerjen olyan nehezen tanítható készségeket, mint az együttműködés, bizalom, kommunikáció, önbizalom, problémamegoldás, alkalmazkodás a szokatlan helyzetekhez, beilleszkedés különböző csoportokba. A csoportfoglalkozások során tanultak a további feladatellátást, a közös hatékony feladatvégzés elősegítését szolgálják. A képzés célcsoportjának tekinthetők mindazok – nemre, korra való tekintet nélkül – akik fejleszteni szeretnék önismeretüket.

3. Érzékenyítő, szemléletváltást elősegítő képzéseink:

 Ügyfélkezelési, szemléletváltást elősegítő és kiégés elleni tréning – 30 órás (E-000413/2014/D001)
A program célja, hogy a munkaügyi szervezetben és más intézményekben dolgozó munkatársak gondolkodásmódját, szemléletét a társadalmi befogadás elvárásainak megfelelően formálja. A képzés résztvevői új problémamegoldó és konfliktuskezelési technikákat sajátítanak el, tudatosabban kezelik és használják a munkafolyamatban felbukkanó érzelmi indulati jelenségeket; felismerik a kiégés tüneteit, és felkészülnek arra, hogy lépéseket tegyenek a megelőzés érdekében.

 • Érzékenyítő, befogadást erősítő tréning – 28 órás (E-000413/2014/D006)

A képzés célja olyan munkavállalói magatartás kialakítása, amely segíti a megváltozott munkaképességű ügyfelekkel való bánásmód hatékonyságát. Kialakítja a holisztikus látásmódot és személyközpontú viselkedésformák készségszintű alkalmazását.

4. Általános iskolát befejezni kívánó felnőtteknek szóló képzéseink:

 • Felzárkóztató képzés a 7. osztályos záróvizsgára való jelentkezés támogatásához – 150 órás (E-000413/2014/D004)

A program célja, hogy segítséget nyújtson az általános iskolát befejezni kívánó felnőttek részére, amelynek segítségével felkészülhetnek az osztályozó vizsgára. Ismeretek komplex nyújtása révén, olyan gondolkodásmód kialakítása történik, amely a tárgyi ismeretek elsajátítása alapján törekszik az összefüggések megláttatására is.

 • Felzárkóztató képzés a 8. osztályos záróvizsgára való jelentkezés támogatásához – 150 órás (E-000413/2014/D003)

A program célja, hogy támogassa az általános iskolát befejezni kívánó felnőtteket abban, hogy munkavállalási, illetve továbbtanulási terveiket megvalósíthassák. Az elképzelések realizálásához szükségük van az általános iskola befejezését igazoló bizonyítványra, ezért a program keretében felkészítjük őket a sikeres záróvizsgára.

5. Rugalmas foglalkoztatást megismertető képzésünk:

 • Atipikus foglalkoztatási formák a gyakorlatban tréning – 8 órás (E-000413/2014/D010)

Célja, hogy a résztvevők tájékoztatást kapjanak az atipikus foglalkoztatásról, annak törvényi hátteréről, valamint ismereteket sajátítsanak el az atipikus foglalkoztatás típusairól, bevezetésének lehetőségeiről. A résztvevők megismerik a rugalmas foglalkoztatás törvényi hátterét, az atipikus foglalkoztatás formák típusait és előnyeit, bevezetésének lehetőségeit, a rugalmas foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó belföldi és külföldi gyakorlatokat, a speciális munkavállalói csoportok foglalkoztatásához megfelelő atipikus foglalkoztatási formákat.
2016-ban 14 fő végezte el az “Atipikus foglalkoztatási formák a gyakorlatban” 8 órás engedélyeztetett képzésünket és szerzett Tanúsítványt a képzés elvégzéséről.

Résztvevőink személyes visszajelzései: 
„Nyílt lehetett lenni, rugalmasan igazodtak a résztvevőkhöz, a programokat a mi időbeosztásunkhoz időzítették.”
„A program leghasznosabb része a másokkal való együttműködés megismerése, az oldott légkör, elgondolkodtató feladatok végrehajtása.”
„ Jó volt megismerni, hogy a gyakorlatban mi is az a rugalmas munkavégzés.”

6. Cégek tulajdonosainak, ügyvezetőinek, felső és középvezetőinek, ill. leendő vezetőinek szóló képzéseink:

 • Vezetőképzés – 48 órás (E-000413/2014/D013)

A vezetőképzés célja, hogy felkészítse a leendő és a már gyakorló vezetőket a vezetői szerepvállalásra. A résztvevő vezetők képesek legyenek kollégáikkal hatékonyan kommunikálni, megismerjék a különböző vezetési stílusokat, a helyzettől függő vezetés fontosságát, tisztában legyenek a kapcsolatot és a munka hatékonyságát erősítő visszajelzés fontosságával, felismerjék az együttműködés dimenzióit, a motiváció különböző formáit és lehetőségeit.

 • Vezetői szerepek és profilok – 12 órás (E-000413/2014/D014)

A képzés célja, hogy megismertesse a leendő és már gyakorló vezetőket a vezetői eszköztárukra és vezetési modellekre.

 • Asszertív kommunikáció – 12 órás (E-000413/2014/D015)

A képzés célja, hogy megismertesse a leendő és a már gyakorló vezetőket az asszertív kommunikáció alapjaira.

 • Csoportszerepek és csoportfejlődés – 12 órás (E-000413/2014/D016)

A képzés célja, hogy megismertesse a leendő és a már gyakorló vezetőket a csoportszerepek, motivációk felismerésére.


Amennyiben felkeltettük érdeklődését és több információra van szüksége képzéseinkkel kapcsolatban, kérjen részletes tájékoztatást, ajánlatot kollégáinktól:
Turi Éva • (20) 263-62-17 • turi-eva@kontaktalapitvany.org

Kulhanek Mónika • (20) 230-25-79 • kulhanek.monika@kontaktalapitvany.org